روابط ترکیه – آمریکا در دهه قرن 21 میلادی (تحول در الگوهای سنتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل و محقق مسائل خاورمیانه

2 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی تحولات موجود در روابط ترکیه  آمریکا در طول دهه اول هزاره سوم می پردازد. این مقاله با کنکاش سه اصل مهم روابط دوجانبه در دوران جنگ سرد ؛ یعنی نقش موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتک ترکیه، همکاری در قبال حمایت خارجی و پی گیری نقش سیاسی – فکری آمریکا گرایانه در سطح منطقه ای آغاز می شود. در حالی که در سال های اخیر شاهد دگردیسی هایی در مناسبات راهبردی فی مابین هستیم، به نظر می رسد رویکردهای دو طرف بر روندهای سیاست خارجی ترکیه نقش بسزایی داشته اند.

کلیدواژه‌ها