نظم بین الملل در دیدگاه ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی

چکیده

تاکنون طی سه پژوهش گفته شد که سیاست خارجی آمریکا دارای سه هدف 1. عظمت ملی (آمریکایی شدن جهان و جهانی شدن آمریکانیسم برای تضمین جمهوری جاوید)، 2. سلطه؛ 3، منفعت و امنیت است. اهداف میانی و حیاتی پیرو عظمت شکل گرفته اند و ویژگی های آنها در راستای هدف بلند مدت تعریف و تامین می شود. مبانی فلسفی و پردازش های تاریخی، حکایت از این دارند که رابطه اهداف مزبور، سازمند و ارگانیک است نه مکانیکی. نظام این اهداف و ارزش ها، ایدئولوژی است. سلطه و منفعت با رفتن در قالب عظمت، معنایی منحصر به فرد می یابند. ایدئولوژی نیز هم حامل «هست» و هم «باید و نباید» است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها