مختصات امروز برای آینده ای نامعلوم: ثبات یا بی ثباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مسایل سیاسی و روزنامه نگار

چکیده

نخستین پرسش هر کشور یا دولتی که بخواهد بر اساس برنامه ریزی منسجم حرکت کند و جامعه خود را به سمت و سوی توسعه هدایت نماید، این است که منطقه پیرامونی آن کشور و فضای بین المللی چه مختصاتی دارد؟ ثبات یا بی ثباتی؟ امنیت یا عدم امنیت؟ این پرسش اکنون در منطقه خاورمیانه که بیش از نیم قرن است که ان را کانون بحران می نامند همچنان از پرسش های ضروری بوده نیاز به یافتن پاسخ آن برای همه دولتهای منطقه و جوامع فوری و حیاتی است. این نوشته کوتاه با طرح این پرسش اساسی به اختصار به نظریه پردازی و تفسیری کوتاه درباره آن می پردازد.  منطقه خاورمیانه پس از دو جنگ افغانستان و عراق، اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
 
 

کلیدواژه‌ها