دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 71، دی 1397 
طرح اسراییل برای کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی در قدس شرقی

صفحه 95-114

ابراهیم لاوی؛ سوزان حداد؛ معیر الران؛ نوید کلهرودی