دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، مهر 1392