دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، مهر 1390