داوران

داوران دوره 24

 احمدی، حمید، استاد علوم سیاسی دانشگا تهران

افتخاری، اصغر، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

بستانی، احمد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی، فرهنگ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

زرگر، افشین، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حاجی یوسفی، امیرمحمد، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 

قهرمانپور، رحمان، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورای علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

مقصودی، مجتبی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی، واحد تهران مرکز

نبوی، سید عبدلامیر، عضو هیأت علمی گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران

نصری، قدیر، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

یزدانفام، محمود، دانشیار روابط بین الملل، پژوهشکده مطالعات راهبردی

صالحی، سیدجواد، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

پورسعید، فرزاد، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی