تاثیر تحولات سوریه بر روابط سوریه اسراییل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل تحولات سوریه و تاثیر آن بر آینده روابط اعرا ب - اسراییل و به ویژه اسراییل - سوریه است. نویسنده استدلال می کند که هرچند سوریه در مرحله گذار از یک پوست اندازی سخت و دردناک به سر می برد، تصور ایجاد صلحی جامع میان سوریه و اسراییل، پس ازعبور از این بحران هم چنان بسیار بعید به نظر می رسد. نگارنده بر این اعتقاد است که چه دولت بشار بماند و چه برود، امید به ایجاد صلحی جامع و پایدار میان اعراب و اسراییل به ویژه میان سوریه و اسراییل امیدی واهی و بی اساس است.

کلیدواژه‌ها