وزن و جایگاه زنان در جنبش های اسلامی: مطالعه موردی حماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده، مدیر موسسه مطالعات زنان و استادیار مطالعات زنان در دانشگاه بیر زایت

2 مترجم، محقق سیاست بین الملل و مباحث زنان در خاورمیانه

چکیده

جنبش حماس، همواره روایتی مردانه شده است. اما مقاله حاضر که به قلم یکی از نویسندگان گزارش معروف «توسعه انسانی اتحادیه عرب در سال 2005» نگاشته شده، نگاهی متفاوت به مساله فلسطین دارد و آن عبارت است از برجسته سازی وزن و سهم زنان در تحولات فلسطین و آینده حماس . بنابراین پرسش اصلی مقاله بدین قرار است که مشارکت سیاسی زنان در فلسطین چه تاثیری بر عمل سیاسی اجتماعی حماس به جای می گذارد. نویسنده با رجوع به منابع معتبر و متعدد بدین جمع بندی می رسد که با حضور و مشارکت فعال زنان در امور فلسطین گفتمان مسلط مردانه تعدیل و احیانا آهنگ تعارضی اجتماعی سیاسی مهار می شود. نویسنده این مقاله اشراف مناسبی بر منابع دارد و میدانی و عینی بودن مطالعاتش، داوری اش را قابل توجه می سازد.