نقش باورهای فکری دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تفاوت نگرش و فرهنگ سیاسی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نقش مهمی در جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده داشته است . در واقع بررسی علل تغییر یا تداوم جهت گیری های ایالات متحده در برخورد با مسایل جهانی، نیازمند شناسایی وجوه اختلاف و همسانی و نیز علل و عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری دو حزب دموکرات و جمهوری خواه می باشد. این اقدام پرتویی برای فهم عمیق تر مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قلمداد می شود . مقاله پیش رو درصدد یافتن نقاط اشتراک و افتراق در باورهای فکری این دو حزب و تاثیر آن بر جهت گیری دولت ایالات متحده به ویژه در عرصه خارجی است. در نتیجه این بررسی مشخص شده است که هرچند اتخاذ یک خط مشی ویژه در عرصه بین الملل متاثر از منافع ملی آمریکاست، اما این موضوع با حزبی که قدرت را در دست دارد نیز در ارتباط است؛ دو حزب حاکم در آمریکا دو گروه فکری را نمایندگی می کنند که هرچند ضد هم نیستند، اما در دستیابی به اهداف و آرمان های آمریکایی با هم اشتراک نظر ندارند.

کلیدواژه‌ها