نگاه هالیدی به جامعه، دولت و توسعه در خاورمیانه: با تمرکز بر ایران، اسراییل و جزیرة العرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه خوارزمی و محقق در زمینه وضعیت توسعه در خاورمیانه

چکیده

فرد هالیدی و تشخیص او در باب موانع توسعه در کشورهای خاورمیانه، مساله اصلی مقاله حاضر است. هالیدی به عنوان استاد مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن پس از وارسی تاریخ و مراحل توسعه در غرب و خاورمیانه، بدین جمع بندی رسیده است که چهار عامل مداخلات امپریالیستی پیوند امریکا - حکومت های مرتجع، ساختارهای اجتماعی قبیله ای و سنت های بدوی، تداوم شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری و بالاخره سرکوبگری و عدم توجه به کرامت انسانی، سبب شده اند کشورهای خاورمیانه نتوانند توسعه متوازنی را در پیش بگیرند. هالیدی به عنوان محققی که داده های فراوانی در مورد تاریخ آمریکا و روابط غرب با کشورهای خاورمیانه دارد و دانش ارزشمندی در باب جامعه شناسی تاریخی ملل خاورمیانه اندوخته است، مراحل توسعه در کشورهای متعدد را یکسان نمی بیند و کاوش در مورد ملزومات خاص توسعه نزد کشورهای گوناگون، امتیاز مضاعف پژوهش های او در باب لوازم و دقایق توسعه یافتگی در شرق و غرب است

کلیدواژه‌ها