اوباما و خاورمیانه: تحول راهبردی یا تغییر تاکتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا به عنوان پدیده ای که در دهه های اخیر بی نظیر بوده، توجه بسیاری از مردم و رسانه های جهان را به خود جلب نموده است. این امر در کشورهای خاورمیانه نیز بازتاب های مختلفی داشته است؛ بسیاری از نویسندگان در خاورمیانه پیروزی اوباما را نشانه سرزندگی جامعه آمریکا، نیروی نظام دموکراتیک آن و قدرت رای دهندگان در تغییر جریان و روند سیاسی کشور قلمداد می کنند و در مقابل عده ای نیز آن را بازی جدید نهادهای قدرت پشت پرده آمریکا می دانند. اما همه مباحث حول این پرسش است که پیامد انتخابات آمریکا در سیاست های مربوط به اورمیانه چه خواهد بود؟
 
 

کلیدواژه‌ها