آمریکا هم می تواند خوب باشد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

با فروپاشی اتحاد شوروی، رهبران ایالات متحده آمریکا به دنبال فرصتی برای پی ریزی دنیایی متفاوت برمی آیند و یکی از نتایج آن شکل گیری نومحافظه کارانی است که از حلقه لیبرال ها جدا شده و در رویای برتری جهانی ایالات متحده هستند. یکی از ابزارهای آنان برای شکل دادن به برتری آمریکا استفاده از مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر است که می بایست برتری سیاست های ایالات متحده را در سطح جهان رقم بزند، رویای آمریکا برای جهانی شدن و برداشتن مرزهای اقتصادی نیز در همین چارچوب مطرح می شود که توسعه سریع ارتباطات و امکان جابجایی شتابان انسانه از مولفه های آن هستند، اما این اندیشه در عمل با مسایل متفاوتی روبه رو می شود که حاصل آن جرم گرایی و یکجانبه گرایی است. چشم پوشی نومحافظه کاران بر واقعیت ها موجب می شود تا در سیاست های آنان مشکلات گسترده ای شکل گیرد که مقاله بر این مطلب تاکید دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها