اقتصاد سیاسی و منافع استراتژیک نوین آمریکا در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طرح «خاورمیانه بزرگ» و سیاست های مرتبط با آن به معنای اصلی سیاست گذاری خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است و تلاش های گسترده ای آغاز گردیده تا به ویژه با مشارکت دولت ها، منابع و توانمندی های منطقه و البته هدایت و رهبری کاخ سفید در راستای اصلاحات به کار گرفته شوند. هدف غایی این اصلاحات، ادغام منطقه خاورمیانه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی است. به طوری که قطب آن را در منطقه، اسراییل تشکیل دهد و در راستای منافع کلان آمریکا حرکت کند. بدین ترتیب از یکسو تهدید علیه منافع لیبرال دموکراسی غرب که در پی رشد اسلام گرایی در این منطقه افزایش یافته است و ایده «برخورد تمدن ها» آن را مفهوم سازی کرده است از میان برداشته خواهد شد و از سوی دیگر امنیت، استیلا و منافع اسراییل در همکاری با کشورهای منطقه تحقق می یابد. نوشتار پیش روی در همین زمینه اهداف و منافع استراتژیک نوین آمریکا در خاورمیانه را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها