سخن فصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

بعد از تحولات یازدهم سپتامبر فهم سیاست خارجی آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در جهان تک قطبی امروز منافع نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا به مهمترین متغیر فهم روندهای بین المللی تبدیل شده است. در این شماره نکات قابل توجهی در زمینه اهتمام آمریکایی ها نسبت به فهم تحولات جهان بعد از 11 سپتامبر و علل هدف گذاری آمریکا در عملیات تروریستی مورد بحث قرار می دهد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها