زمینه‌های حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی اسرائیل در جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

بدون شک مهم‌ترین راهبرد فعلی رژیم اشغالگر قدس تبعیت از راهبرد اتحاد پیرامونی در منطقه خاورمیانه است. این منطقه پس از پایان جنگ سرد دچار تغییرات اساسی ژئوپلیتیکی گردید و مکان جغرافیایی پیرامون در طرح اتحاد پیرامونی این رژیم به علت تداوم سیاست ضد صهیونیستی ایران و تبدیل آن به مهم‌ترین تهدید راهبردی رژیم اشغالگر قدس، از حاشیه دولت‌های عربی به مناطق همجوار‌ ایران تغییر یافته است. در این میان، جمهوری آذربایجان به­عنوان نقطه عزیمت راهبرد «اتحاد پیرامونی جدید» این رژیم قرار گرفته است. با این توصیف، این مسئله به ذهن محقق متبادر شده است که جمهوری آذربایجان از چه بسترهای اجتماعی برای حضور رژیم اشغالگر قدس برخوردار است؟ برای شناسایی بسترهای اجتماعی جمهوری آذربایجان، از متون علمی و به‌ منظور اولویت‌بندی بسترهای مشخص‌شده، از نتایج پرسش‌نامه بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را استادان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع در مراکز علمی و دانشگاه‌های مختلف، جمعاً به تعداد 45 نفر تشکیل داده و کل جامعه آماری به‌عنوان حجم نمونه مورد بررسی آماری قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به ترتیب شاخص‌های «نخبگان غرب‌گرا در جمهوری آذربایجان، دوری آذری‌ها از اندیشه و آرمان‌های اصیل اسلامی در پی سلطه طولانی کمونیسم و یهودیان جمهوری آذربایجان» از مهم‌ترین بسترهای سیاسی جمهوری آذربایجان برای حضور رژیم اشغالگر قدس است.

کلیدواژه‌ها