مولفه های امنیتی اقلیم، آب و زیست محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آزادشهر، ایران

چکیده

امروزه آب از نظر بخش اقتصادی، توسعه صنعتی و کشاورزی در یک کشور اهمیت فوق العاده ای دارد. توسعه شهرها و روستاها، تولیدات کشاورزی، ایجاد کارخانجات صنعتی و بسیاری از اقدامات دیگر قبل از هر چیز به تأمین آب کافی برای آن بستگی دارد. با صنعتی شدن کشورها، سرعت آلوده شدن آب ها و تبدیل آن به آب هایی که برای بسیاری از مقاصد نامناسب هستند رو به فزونی است و این موضوع منابع آب قابل استفاده را محدودتر می سازد. کلیه برنامه های کشاورزی صنعتی در کشور باید بر اساس مطالعات آب شناسی طرح ریزی شود و همچنین به مقتضای فضای پس از جنگ سرد در عرصه نظام بین الملل، شاهد طیفی از آثار بودیم که به طور مشخص از برخی جنبه ها از دیدگاه امنیتی واقع گرایی سنتی انتقاد و آن را جرح و تعدیل کردند. گرچه برخی از نظریه پردازان واقع گرا کماکان محدودنگرانه به مفهوم امنیت می نگرند و به طور جدی با وارد کردن مسائل دیگر که ماهیت نظامی ندارند مخالف هستند؛ از آن میان به دانیل دیودنی و استفن والت اشاره شد. از سوی دیگر دسته دیگری از نظریه پردازان محدودنگر مانند «محمد ایوب» اهمیت جنبه سیاسی را برجسته و اولویت این بعد از مسائل امنیتی را مطرح می کنند. رویکرد امنیتی سازی، چارچوب و قالب مناسبی برای تحلیل مسائل زیست محیطی ارائه می دهد. تحت چنین چارچوبی می توان با برجسته ساختن مسائل زیست محیطی، نظر و آگاهی افکار عمومی و سپس دست اندرکاران مدیریتی کشور را به دغدغه های این حوزه جلب کرد

کلیدواژه‌ها