تاثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر سیاست خارجی رژیم‌صهیونیستی(1970-1990)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رژیم‌ صهیونیستی از بدو شکل‌گیری، علاوه بر بحران‌های سیاسی فراگیر با بحران‌های اقتصادی متعددی نیز مواجه بوده است. تحت تاثیر چنین شرایطی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ با شعار تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی توانست برای اولین بار حزب کارگر را شکست دهد. تحت تاثیر اقدامات حزب لیکود اقتصاد رژیم‌ صهیونیستی در پایان دهه ۱۹۷۰ و به­ویژه در دهه ۱۹۸۰ تحت یک سری تغییرات اساسی قرار گرفت که لوازم رشد اقتصادی چشمگیر این رژیم را فراهم ساخت. در این راستا آنچه در کنار رشد اقتصادی رژیم‌ صهیونیستی جالب توجه است همزمانی آن با تحول در سیاست خارجی این رژیم می­باشد. هدف این پژوهش با فرض وجود رابطه بین دو پدیده توسعه اقتصادی و تحول سیاست خارجی رژیم‌ صهیونیستی، دریافتن این مسئله است که اصلاحات انجام شده در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی رژیم‌ صهیونیستی در دهه‌های ۱۹۷۰ به بعد چه تاثیری بر تحول سیاست خارجی این رژیم داشته است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های تعدیل اقتصادی رژیم‌ صهیونیستی موجب اولویت یافتن اهداف و منافع اقتصادی در چارچوب سیاست خارجی توسعه‌گرا، تقویت و توسعه روابط با قدرت‌های بزرگ، تقویت منطقه‌گرایی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی چند جانبه در سیاست خارجی آن شده است

کلیدواژه‌ها