اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین موسوی

رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

www.cmess.ir/
sh.moosavigmail.com

جانشین مدیرمسئول

دکتر قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
و
رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

www.cmess.ir/
nasrikhu.ac.ir

سردبیر

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل. دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/hajiyousefi/
am-yousefisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدعبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

nabaviiscs.ac.ir

دکتر فرهنگ رجایی

علوم سیاسی استاد گروه فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کارلتون

farhangrajaeecunet.carleton.ca

دکتر اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

eftekhariasggmail.com

دکتر محسن خلیلی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/khalilim/
khalilimum.ac.ir

دکتر احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/anaghib
anaghibut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر شهاب دلیلی

علوم سیاسی مدیر گروه مطالعات متن های اساسی و پایه در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

www.cmess.ir/Page/BasicConceptsMiddleEast
shahabdaliliyahoo.com