دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، مهر 1379 
باراک و صلح

صفحه 85-101

عبد معروف؛ علی اکبر علیخانی


دین و سیاست در اسراییل (3)

صفحه 103-118

عبدالفتاح محمد ماضی؛ اصغر افتخاری


مسلح کردن چین علیه خودمان

صفحه 119-136

آرون. ال فریدبرگ فریدبرگ؛ بهزاد شاهنده


علم و تکنولوژی در اسراییل

صفحه 147-182

نزار الریس؛ اسراء متهجد عسکری